Alla inlägg under juli 2012

Av Lena Palmén - 22 juli 2012 01:39

http://ulricehamnsbloggen.wordpress.com/...raver-gotalandsbana/Ett väldigt bra debattiinlägg av Mattias Josefsson (S) Ulricehamn och Christer Johansson (M) Bollebygd om hur viktigt de är att vi får igång byggandet av Götalandsbanan. En snabb tågförbindelse mellan Göteborg och Stockholm.

ANNONS
Av Lena Palmén - 4 juli 2012 10:57

I en föränderlig värld så krävs det en mer flexibel välfärdssektor som på ett bra sätt kan svara upp mot boråsarnas behov. Vilket vi Socialdemokrater är och alltid varit mycket medvetna om.


Idag blev jag förvånad när jag läste Anette Carlsson (M) svar i BT om flexibel barnomsorg. I en första artikel efterlyser hon just detta. Malin Carlsson och Camilla Kvibro båda (S) svarar på ett väldigt bra sätt att de börjat titta på detta, och inte på grund av artikeln utan på eget initativ. En barnomsorg utifrån en sedan länge förändrad arbetsmarknad där barnens situation står i centrum.


Trots det så fortsätter A Carlssona att hävda att vi redan bestämt oss och inte ska använda oss av det vi får fram. Det är än mer märkligt att det kommer från en allians som under tolv långa år 1998-2010 inte ens sett behovet. Synd att A Carlsson inte välkomnar att det hon frågar efter är på gång utan försöker vränga vårt svar till något negativt.


Vi i majoriteten såg behovet därför finns det nu en utredning om mer flexibel barnomsorg Borås. Det är Stadsdel Norr med ett utvecklingsansvar för skolfrågor som just nu håller i arbetet.ANNONS
Av Lena Palmén - 4 juli 2012 06:00

Svar till Anette Carlsson (M)  oppositionen i Borås efter deras synpunker på vårt debattinlägg i BT om skolan.Alla unga har rätt till en bra start i livet. En god utbildning lägger grunden för att våra unga även kan få en bra start i arbetslivet. Nyligen fick vi resultaten från det senaste läsåret. Borås skolor har under det rödgröna styret aldrig tidigare haft så bra resultat som nu.


Men vi är inte nöjda med det. Vi vill mer. Vi tänker inte slå oss till ro förrän alla unga når målen i skolan. Därför arbetar vi nu vidare med  "Bildningsstaden Borås", en långsiktig plan om elevens vardag i skolan som har fokus på det som ger en skola framgång-Lust att lära och möjlighet att lyckas. Alla elevers rätt till kunskap, tron att alla elever kan och vill, höga förväntningar på både elever och lärare är framgångsreceptet.


Anette Carlsson (M) vet varför den ekonomiska situationen ser ut som den gör i skolan.  Hon har ställt frågan till mig i kommunfullmäktige  och fått svar. Men det är jobbigt för Carlsson att veta att det tidigare styret var en stor del av problemet. Med det arbete vi rödgröna gjort under 1,5 år så har vi idag kontroll på ekonomin i skolan. Nu kan dom framtida satsningar vi gör även märkas på ett positivt sätt. Och inte bara fylla upp hål som var grävde innan vi fick ansvaret. 


Läxhjälp lov och sommarskola. Ambitionen är att det ska finnas på alla skolor och ansvaret vilar på kommunen. Att det sedan finna frivillig organisationer som vill hjälp till är bara positivt. Men det är mera av grädden på moset.


Vi ser gärna att Carlsson bidrar i arbetet istället för att kritisera något som är på väg åt rätt håll. Bara för att vi inte tillhör samma politiska block betyder inte att socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartistet eller vägvalare stänger  dörren för goda och konstruktiva idéer. Våra ungas framtid är allt för angelägen för att vi ska fastna i politiska låsningar. 


Tillsammans med andra politiker har vi varit på många möten och träffat föräldrar som är oroliga inför förändringar som gjorts och kommer att göras. Det har inte alltid varit lätt att förklara varför det ser ut som det gör. Men de allra flesta inser att det finns ett samband mellan statliga skattesänkningar och minskad välfärd i kommunen. Många upplever också skillnaden  mellan kommunala kontra friskolorna förutsättningar. Två saker vi inte styr över i politiken i Borås.


Det boråsarna kan känna trygghet i är det vi gör är för elevernas bästa. Vi kommer att jobba hårt för att få en bra skola där eleverna ska vara trygga och få det dom har rätt till. Lust att lära och möjlighet att lyckas.


Lena Palmén (S) kommunalråd

Malin Carlsson (S) ordf stadsdel Norr

Camilla Kvibro(S) andre vice ord stadsdel Norr

Lennart Andreasson (V) ordf Stadsdel Väster

Leif Johansson(S) andre vice ordf stadsdel Väster

Petter Löberg (S) vice ordf stadsdel Öster

  

Av Lena Palmén - 3 juli 2012 09:05

Anette Carlsson (M) har ställt en interpellation till mig om resurstilldelningen till grundskolans verksamhet. 

 

*Vilka grundskolor har ökat antal elever? 

*Vilka ekonomiska nedskärningar har dessa grundskolor fått göra? 

*Kommer en utredning påbörjas, för att klargöra hur budgeten används? 

*På vilket sätt anser ni, i den styrande minoriteten, att Borås Stads grundskolor har värnat Mitt svar kommer här.


Givetvis värnar vi om verksamheten i grundskolorna. 


Som stöd för detta påstående kan jag hänvisa till ett antal beslut om resurstilldelning till skolan som Kommunfullmäktige fattat på våra initiativ. 


I budgeten för 2011 riktade vi en resursförstärkning på 20 mnkr till grundskolan och för 2012 ytterliggare 20 miljoner= 40 miljoner som följer med i ram


maj 2011 till maj 2012: •


läromedel 6,0 mnkr och

lärplattform 3,4 mnkr (maj 2011)

anslag till lärarpool 10,0 mnkr,

läromedel 5,0 mnkr

skolgårdar 4,0 mnkr (maj 2012)


I budgeten för 2012 undantas lärare och läromedel från det generella sparkravet på 1%. och normal kostnadsuppräkning för löner och ökade kostnader och volymkompensation finns med i budgeten.Anette Carlsson skriver att vi gör det för att öka måluppfyllelsen. Det är sant men det fanns-finns ett skäl till. Anpassning till friskolornas etableringar och de anpassningar som skulle gjorts ett antal år bakåt som inte var gjorda.


Vi har alltså i konkret handling visat att vi omsätter vår principiella inriktning att värna skolverksamheten. Detta borde stå klart för alla. Vi har för avsikt att fortsätta på denna väg. T ex har vi i vårt förslag till ramar för nämnderna för 2013 års verksamhet undantagit grundskolan i sin helhet från det sparkrav vi tvingas lägga på övriga verksamheter. Men trots de satsningar jag pekar på ovan är jag medveten om att skolenheternas vardag inte handlar om ökade resurser utan en besvärlig anpassning till en knapp ekonomi. Det finns flera orsaker till detta. Vi känner några men det kan säkert finnas behov av ytterligare analys för att reda ut alla orsaker och sammanhang. Detta är en uppgift som bör uppmärksamhet inom ramen för de uppföljningsrutiner vi har utan att någon särskild utredning tillsätts. 


Stadsdelsnämndernas skolverksamhet 2011 kostade cirka 25 mnkr mer än de resurser som Kommunfullmäktige avdelade till verksamheten. Kf beslutade för 2010 att öka lärartätheten med 0.2 men verkligheten blev 0.4 alltså 0.2 procent som det inte fanns pengar för i budget 2010. Vilket självklart slår över på 2011 då det är svårt att göra större åtgärder under pågående läsår. 


Eftersom nämndernas inriktning för 2012 i stort sett är att anpassa verksamheten till Kommunfullmäktiges resurstilldelning och inte hämta resurser från andra verksamheter uppstår givetvis övergångsvis ett sort anpassningsbehov. Men anpassningsbehovet i kommunens egna skolverksamhet påverkas även av andra faktorer som har verkat i samma riktning. 


Allt fler elever söker sig till de fristående skolorna. Av senaste årsredovisning framgår att ökningen i de fristående skolorna var cirka 24 %. Ökningen fortsätter även in i 2012. Även detta ger ett stort anpassningsbehov för de enskilda skolenheterna.


Jag vill alltså framhålla att bl a ett ogynnsamt utgångsläge (budgetavvikelsen 2011) och externa faktorer (ökning av elever i fristående skolor) har motverkat de satsningar vi gjort på skolan på ett sådant sätt att i många fall har effekterna av vår satsning inte gått att spåra till de enskilda skolenheterna. 


Vi har ju även i samråd gjort en organistationsförändring där en viktig del varit mer likvärdighet. Med ungefär samma resurser innebär det att alla inte kan få mer. Så svaret på din frågan om elevantal och vilka som får spara är inte helt enkel att svara på. Vi vet att nämnderna själv fördelar sina resurser. Så svaret på din fråga om vilka skolor som gjort neddragningar trots ökat elevantal får vi nog be våra nämnder svara på. Det krävs mer än ett par siffror på ett papper för att få hela bilden av dessa förändringar.


Jag anser alltså vi har värnat skolverksamheten. Utan våra satsningar hade förutsättningarna för kommunens skolor varit klart sämre. Det går inte att enbart genom att studera förändringarna för de enskilda skolenheterna bedöma om vår inriktning fått genomslag då dessa enheters verksamhet påverkas kraftigt av andra förutsättningar. Vi ser nu betydligt ljusare på skolverksamheten och dess ekonomi med de åtgärder vi gjort och gör inför 2013Av Lena Palmén - 3 juli 2012 08:57


Från BT:s debattsida i mitten av juni av oss röd-gröna. Underskriven av mig och ordföringarna i våra stadsdelsnämnder.

Alla elever i Borås ska få en bra utbildning ett ansvar som jag som ansvarigt kommunalråd tar tillsammans Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Vägvalet. Vi har kommit en bit på vägen med de finns fortfarande brister.


-Allt för många elever kommer fortfarande inte vidare till en gymnasieutbildning,


-Anpassning av våra lokaler vad det gäller volym och ändamålsenlighet

-Planen "Bildningsstaden Borås" för hur vi ska lyckas ge alla elever en bra utbildning är på väg, men inte klar.Lust att lära och möjlighet att lyckas ska vara det bärande temat i "Bildningsstaden Borås". Just nu så pågår ett strategiskt arbete med hur vi ska få en skola som lyckas ge alla elever kunskaper. Det finns ett antal framgångsfaktorer för att lyckas. Höga förväntningar på elever, fördela resurser utifrån behov och rektor ska axla ansvaret som pedagogisk ledare. För det är i det enskilda klassrummet som under sker. Detta är bara några exempel. Ett antal av mål planen ska vara kopplat till Borås Stads övergripande mål som följs upp av kommunfullmäktige. 
När det gäller våra lokaler så är en hel del gjort och vi har flera åtgärder på tur. Norrbyskolan är stängd, Götaskolan stängs inför nästa läsår. Just nu på går en dialog med föräldrar och elever om hur ombyggnaden av Kristenebergsskolan och Svedjeskolan ska se ut. Vi har beslutat om att bygga om Bergdalsskolan sedan står Bodaskolan på tur. En viktig del i arbetet är att bygga så att lokaler blir flexibla och kan användas till olika verksamheter.
Målet med arbetet är att alla eleverna ska få godkända betyg i alla ämnen. Det politiska målet måste vara just detta. Ekonomin har betydelse därför fortsätter vi i budget 2013 med att undanta skolan från några besparingar. Vi har avsatt 40 miljoner kronor extra under 2 år som numera finns i ordinarie budget. Extra satsningar är gjord på ca 35 miljoner kronor. Lov- och sommarskola samt läxhjälp är infört. Arbetet med att förbättra  undervisningen i matematik och läsning pågår och börjar ge resultat. Detta är bara en liten del av det vi gör för att  elever i Borås ska klara sin skolgång med gott resultat.
Med jämna mellanrum blir vi på debattsidan anklagade för att inte ta ansvar och för att skylla ifrån oss. Det ingår väl i det politiska livet. Det är viktigt med en stark opposition. Med det vi redovisat här ovan så vill vi visa att vi tar ansvar och fortsätter vårt arbete med att förbättra och ge elever i Borås bra förutsättningar.
Det är också vårt ansvar att påtala brister och att göra de justeringar som behövs. Vi måste hela tiden kritiskt granska det vi och andra gör och se vad som går att göra bättre. 


Vi lär av goda exempel som finns runt om i vårt land men även utanför våra gränser och tar del av forskning som finns om framgångsrika skolor. 
Vi har även som uppgift att försöka påverka andra i den inriktningen som vi tror är bäst för alla elever i Borås Stad. En uppgift och ett stort förtroende vi fått av boråsarna. 


Vi är inte rädda för att prata om hur andras beslut påverkar våra möjligheter att styra skolan i Borås. Vi  fortsätter kritisera regeringen för deras skattepolitik som slår mot välfärden i kommuner och landsting. Vi fortsätter kritisera det nuvarande friskolesystemet. Skulle vi inte göra det så har vi inte förstått vårt uppdrag.
Vi lovar att vi inte smiter ifrån vårt ansvar för skolan.
Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se