Alla inlägg under februari 2012

Av Lena Palmén - 28 februari 2012 18:05

 I Borås råder det idag brist på bostäder. Ett bekymmer vi inte är riktigt vana vid.

Som kommun har vi ett ansvar för att ha ett visst bestånd att förfoga över. Vi behöver ett antal boende för akuta lägen, sociala kontrakt, flyktingar, för att personer ska kunna flytta från behandlingshem m.m

Just nu håller vi på att inventera det vi har men även se över behoven för ett antal olika grupper.

Men bostadsbristen är ett bekymmer för alla inte minst för de unga som inte kan flytta hemifrån och de äldre som inte längre orkar sköta om sina villor. Rörligheten på bostadsmarknaden minskar.

I Sverige är en kvarts miljon unga vuxna är utan bostad. Sverige slår bottenrekord i nyproduktion av bostäder år efter år. Under 2011 påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter, en minskning med 14 procent jämfört med året innan. Både hemlösheten och vräkningar av barnfamiljer ökar enligt Socialstyrelsen respektive Kronofogdemyndigheten. Alla kurvor pekar åt fel håll.

Socialdemokraterna har ett antal förslag för att få igång byggandet av i första hand hyreslägenheter.Först och främst krävs det neutralitet och rättvisa mellan olika boendeformer. En nybyggd hyreslägenhet är 2 000 kronor dyrare per månad än ett nybyggt småhus eller en bostadsrätt, enligt en rapport som Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO gemensamt tagit fram. Det är inte anständigt att ha en politik som diskriminerar hyresrätten.

Redan i år vill vi Socialdemokrater införa en investeringsstimulans för hyresrätter och studentlägenheter. Vår ambition är att nyproduktionen av hyresrätter mer än fördubblas. Dessutom satsar vi en halv miljard till lånegarantier för upprustning av miljonprogrammet. Dessa bostäder står inför nödvändig upprustning driven av naturligt slitage och åldrande, stundtals bristfälligt underhåll och är i behov av energieffektivisering.

Bostadsförsörjningslagen behöver skärpas genom att kommunerna får ett tydligare ansvar för att öka tillgången på bostäder. Vi vill ta initiativ till ett handslag mellan stat, näringsliv, kommuner och aktörerna på bostadsmarknaden för att utveckla miljonprogramsområdena.

För att få igång bostadsbyggandet krävs vilja och en aktiv politik.

ANNONS
Av Lena Palmén - 25 februari 2012 23:22

Detta är ett svar på Ulrik Nilssons debattartikel i BT ”Arbete är viktigare än statsbidrag” som var en replik på vår debattartikel ”Slår sönder kommunerna” undertecknad av Ulf Olsson och Lena Palmén, komunnalråd i Borås, Pelle Pellby, kommunalråd i Mark och Mattias Josefsson oppositionsråd i Ulricehamn
Nu ser vi konsekvenserna av den moderatledda regeringens försämringar i a-kassan från 2007: mindre än en tredjedel av de arbetslösa uppfyller kraven för att få ersättning. Bara 4 procent av de arbetslösa får 80 procent i ersättning av sin tidigare lön i Sverige. Det är dags att återupprätta a-kassan som omställningsförsäkring istället för att skjuta över kostnaderna på kommunerna och den arbetslöses familj.


Kraftigt höjda avgifter, sänkt ersättning och försämrade villkor, så kan den borgerliga regeringen försämringar i a-kassan summeras. Nu avslöjar statistiken konsekvenserna: Från år 2000 fram till regeringens försämringar 2007 ser vi i statistiken att antalet personer som får ersättning från a-kassan följt antalet arbetslösa genom konjunkturerna. Sedan får en allt mindre del av de arbetslösa ersättningen.   


Siffror som LO redovisat visar att i borås är det endats ca 25 % av de  arbeteslösa som har möjlighet att få a-kassa.

Frågan är vad resten av de arbetslösa lever av och vad Moderaternas avsikt med försämringarna är.

I en intervju i Svd den 20 oktober 2011 ger statsminister Reinfeldt sin syn:

”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor.” 


Menar regeringen att försörjningsstödet från kommunen och att nära och kära ska ersätta a-kassan?

När en person istället för att få a-kassa tvingas leva på försörjningsstöd, innebär det inte bara att kostnaderna för arbetslösheten effektivt förflyttas från Rosenbad till kommuerna Den arbetslöse måste dessutom sälja allt av värde innan försörjningsstöd blir aktuellt och leva på existensminimum.


Konsekvenserna blir inte bara personliga tragedier, utan också att samhällets omställningsförmåga försämras: När fler tvingas dra åt svångremmen i tuffare tider, blir lågkonjunkturerna djupare och längre. Även de som inte är arbetslösa tvingas lägga pengarna på hög eftersom de vet att de inte kan leva på a-kassan om de blir arbetslösa.

Vi vill se en satsning på att återupprätta a-kassan som omställningsförsäkring. Fler än var tredje arbetslös måste få ersättningen. Idag får bara 4 procent av de arbetslösa 80 procent a.v sin tidigare lön – på sikt vill vi att det ska vara 80 procent som får det.


Ulrik Nilsson väljer i sin replik den 12 februari att inte tala någonting om statens ansvar för att få hela Sverige att hålla ihop och samtidigt vässa Sveriges konkurrenskraft. Han väljer att inte lyfta problematiken med platt skatt utan lastar över ansvaret på varje enskild kommun.


Han tar bland annat upp att antalet arbetade timmar är viktigt för ekonomin. Men sysselsättningspolitiken är statens ansvar. Andelen sysselsatta har minskat sedan 2006. Idag är över 400 000 människor arbetslösa. Den misslyckade jobbpolitiken påverkar skatteintäkterna till kommunerna.


Svenskt Näringsliv har vid flera tillfällen kritiserat regeringens utbildningsbildningspolitik. Så sent som förra året konstaterades i en rapport: ”I Sverige bromsas dock konjunkturuppgången av en rejäl mismatch på arbetsmarknaden, där arbetslösheten består trots stora rekryteringsbehov.” Sveriges statsminister svarar med att kalla näringslivet för ett särintresse.


Ulrik Nilsson förvandlar kommunernas och också indirekt invånarnas behov till ett särintresse. Han skjuter över hela ansvaret från stat till kommun. Det är den enskilda kommunen som ska ta ansvar för en dålig nationell jobb- och utbildningspolitik. Praktiskt innebär det ökade kostnader för bland annat försörjningsstöd, yrkesinriktad komvux, integrationspolitik, LSS:en och den nya skollagen. Enligt våra beräkningar handlar det om i runda tal 70 öres kommunalskatt. Bara de frysta statsbidragen innebär att boråsarna blivit snuvade på 145 miljoner kronor under 2012. Likadant ser det ut i respektive kommun där sparbeting och skattehöjningar tvingas fram.


Ulrik Nilsson lyfter också att befolkningstillväxten är avgörande för kommunens skatteintäkter. Men alla kommuner har inte möjligheter att växa på grund av sina geografiska lägen. Stora delar av landet minskar i befolkning.

Till skillnad mot Ulrik Nilsson så inser flera av hans borgerliga kollegor i Sjuhärad att den nationella moderatledda politiken påverkar kommunerna negativt. Flera borgerliga ordförande i kommunstyrelser vänder sig direkt till regeringen i skrivelser och påtalar vikten av korrigeringar i skatteutjämningssystemet. Allt för att kommuner ska få mer likvärdiga förutsättningar att möta kommuninvånarnas behov av stöd och service.


Vi ser oss definitivt inte som offer. Men vi ser det som viktigt för ett litet land att hålla ihop. Vår politik utgår från människors behov – i hela landet. Vi ser vikten av att vi alla hjälps åt för att stärka både Sveriges konkurrenskraft och hjälpa varandra när vi någon gång i livet hamnar i en svårare situation.


Det heter solidaritet. Ett ord som Moderaterna har börjat använda sig av men tydligen inte förstått innebörden av.ANNONS
Av Lena Palmén - 8 februari 2012 15:53

Sedan 2007 har en avgrund öppnat sig i Västsverige mellan antalet arbetslösa och hur många som får ersättning från A-kassan. En granskning genomförd av LO i Västsverige visar nu att regeringens försämringar av A-kassan var vårdslös. För Borås del ser det än värre ut bara omkring en fjärdedel av de arbetslösa uppfyller kraven till arbetslöshetsförsäkringen.


Trots alla varningar i remissomgången från fackföreningar och andra instanser om att just detta skulle infräffa envisades regeringen med att genomföra försämringarna. Alliansen har uppvisat en anmärkningsvärd vårdslöshet i jobbpolitiken.

Frågan jag ställer mig är om man kan säga att regeringen misslyckats eller lyckats. Personligen så tror jag att man gjort försämringarna helt medvetet. Det ett är led i att minska fackföreningarnas inflytande och på så sätt dränera facken på medlemmar. Det är också ett led i att sänka lönerna genom att så stor andel står utanför försäkringen, det tvingar människor ta jobb med väldigt låga löner.


Detta genomfört av partiet som säger sig vara det nya arbetarpartiet, Moderaterna. Nej dom är samma gamla moderater som tidigare.


Socialdemokraterna driver frågan att a-kassan åter blir en omställningsförsäkring. En försäkring som ger människor en rimlig chans att lösa sin situation mellan olka arbeten.Av Lena Palmén - 7 februari 2012 18:06

Debattartikel i BT idag från Socialdemokraternas kommunalråd i Borås, Ulricehamn och Mark.  Regeringen för en konsekvent politik mot landets kommuner – ökat ansvar utan att föra över motsvarande resurser. Det är ett betydligt större bekymmer än att förslaget till nytt skatteutjämningssystem nu bromsas av moderata stockholmspolitiker.


2007 chockhöjde regeringen avgiften till a-kassan och försämrade villkoren i försäkringen. Följden blev att över en halv miljon löntagare lämnade a-kassan. Det skulle ge fler jobb men idag är över 400 000 människor arbetslösa i Sverige. Allt fler människor tvingas att söka försörjningsstöd – en ersättning som landets kommuner ansvarar för.


Tidigare kompenserades kommuner i viss mån för inflationen genom justeringar i de generella statsbidragen. Numer är de frysta på tidigare nivå vilket tvingar kommunerna att stå för merkostnaderna.


Bara de här två ovan beskrivna effekterna innebär ökade kostnader motsvarande 30-40 öres höjd kommunalskatt.


Den nya skollagen är i stora delar bra. Men den innebär ökade ekonomiska åtagande för landets kommuner. Trots det minskar regeringen resurserna kraftigt de kommande åren.


Listan kan fyllas på med ökat ekonomiskt ansvar inom LSS, yrkesinriktad komvux och integrationspolitiken. Det kan inte vara någon större svårighet att vara finansminister i en regering som lastar över ansvar men behåller stora delar av resurserna. Totalt handlar det om i runda tal kostnader motsvarande 70 öres höjd kommunalskatt.


I år tvingas kommunerna i Sjuhärad driva igenom besparingar på åtminstone 140 miljoner kronor. Ändå räcker det inte. Flera kommuner tvingas dessutom höja skatten.


Den progressiva beskattningen är väl förankrad hos det svenska folket. Att driva frågan om platt skatt på riksnivå är dödsdömd ur ett väljarperspektiv. Vi menar att regeringen är medveten om kommunernas ekonomiska situation. Men genom att tvinga kommuner att ta allt större ekonomiskt ansvar – och vars enda skatteverktyg är just platt beskattning – gör att den ideologiska viljan genomförs, bakvägen.


Vi kan visserligen i sak hålla med både Bollebygds moderata kommunalråd Christer Johansson och Svenljungas centerpartistiska kommunalråd Eva Johansson som nyligen kritiserat att förslaget till nytt skatteutjämningssystem nu tycks hamna i skrivbordslådan. Men vi ser det ökade ekonomiska ansvaret för landets kommuner som ett betydligt större problem. Vi har ambitionen att hela landet ska leva. Därför menar vi att det är den här frågan som borde fylla våra kommuners agendor. Fortsätter rikspolitiken på den inslagna vägen kommer många av landets kommuner – och då framför allt mindre glesbygdskommuner – att gå en allt mörkare framtid till mötes.


Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås (S) 

Pelle Pellby, kommunalråd Mark (S)

Mattias Josefsson, oppositionsråd Ulricehamn (S)

Lena Palmén, kommunalråd Borås (S)


Av Lena Palmén - 7 februari 2012 17:35

Det är med stor förvåning man läser den moderate riksdagsdagsledamoten Jan Ericsons (M)debattinlägg den 1 februari i BT. Hur han försvarar FAS 3 som en ypperlig lösning mot arbetslösheten. Samtidigt som han kritiserar Socialdemokraterna.


I Sverige finns det idag 400 000 arbetslösa personer. Väldigt många av dessa är unga människor som aldrig fått en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. I nyhetsrapporteringar denna veckan redovisas hur många ung som står utanför arbetslöshetsförsäkringen.


En av anledningarna är det största försämring som genomförts av samma försäkring. Som den moderatstyrda regeringen klubbade igenom efter en rekordkort tid vid makten. En försäkring vars syfte är eller man kanske ska säga var-en omställningsförsäkring mellan olika arbeten. Den möjligheten är idag stängd för mer än hälften av de unga.


Inte nog med det möjligheten till yrkesutbildning genom arbetsförmedlingen stoppades för personer under 25 år unga under samma tid. Regler som numera är lite mildare. Men faktum kvarstår för de unga som behöver mer finns det inget att hämta. Det kan man läsa på AF:s hemsida ”Vem kan få arbetsmarknadsutbildning? Du som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös och är arbetssökande på AF kan anvisas till arbetsmarknadsutbildning från den dag du fyller 25 år.”


Arbetsförmedlingen har ingen utbildning att erbjuda unga samtidigt så skärs statsbidragen till yrkesutbildning på komvux för Sjuhäradsområdet ned från 20 miljoner till knappa 5 miljoner. Detta är gjort av den regeringen som Jan Ericson företräder.


Företagen har svårt att hitta personer med rätt utbildning. Detta är ett bekymmer säger Svenskt Näringsliv det stoppar företagen från att växa och bromsar konjunkturuppgången.


En vädjan till Jan Ericson- jobba för att öka utbildningsplatserna till arbetsförmedling och kommunerna. Ge även unga möjlighet att skaffa sig ett yrke. Det skulle göra skillnad för arbetslösheten och för de företag som idag letar utbildad arbetskraft.


Arbetsmarknadspolitik är ett ansvar för staten.


Av Lena Palmén - 6 februari 2012 22:22

Borås Stad tackar Carl-Fredrik Reuterswärd för donationen av statyn Rädda världen. Den är placerad på

PA Halls terass utanför det nyrenoverade kulturhuset 

Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se