Alla inlägg under mars 2012

Av Lena Palmén - 29 mars 2012 17:40


Från Borås Tidning den 28 mars av Inga-Kersti Skarland från Ulricehamn och mig.


Många lärare hade hoppats att få sin lärarlegitimation före den 1 juli i år och därmed beviset på sin undervisningsbehörighet. Nu skjuts arbetet framåt på oviss tid. Många med oss känner oro inför om reformen verkligen genomförs.

För utbildningsminister Jan Björklund (Fp) måste detta betraktas som ett nederlag. Det är ännu ett trist exempel på hur illa förberedda ministerns reformer är. Skolverket har påpekat att ”tidsramen för uppdraget har varit för snävt”. Dessutom innehåller förslaget även andra, för många kommuner oöverstigliga, bekymmer. Det gäller inte minst bristen på statlig finansieringshjälp för att se till att obehöriga lärare kan ges en kompletterande utbildning.

Det är klokt av Skolverket att skjuta fram införandet. Lärarlegitimationen förtjänar att genomföras väl. Vi menar att utbildningsministern bör använda tiden till att förbättra möjligheterna för oss skolhuvudmän.

Framför allt måste legitimationen följas av en rejäl statlig satsning på kompetensutbildning för lärare, något som inte minst Sveriges kommuner och landsting, SKL, har påpekat. Lärarlyftet II – som finns till för att hjälpa skolhuvudmännen – är ett skämt. Stimulansbidraget på 500 kronor per högskolepoäng/vecka täcker inte en bråkdel av kostnaden.

Boråsregionen och hela kommunsektorn står inför försämrade skatteintäkter och en avtalsrörelse som sannolikt innebär höjda löner för lärare. Den ekvationen går inte ihop med kraven att därtill finansiera de utbildnings- och vikariekostnader som uppstår med lärarlegitimationen. Höjda lärarlöner kommer oundvikligen att ställas mot kostnaden att sätta lärare på skolbänken. För våra kommuner riskerar det att innebära än sämre lärartäthet.

Vi uppmanar Jan Björklund att tänka om och ta ansvar för de kostnader som lärarlegitimationen medför. Regeringen behöver ta fullt ekonomiskt ansvar för beslutade reformer. Vi menar också att regeringen borde ge högskoleverket i uppdrag att snabbutreda möjligheten att låta lärare som har lång erfarenhet, men som inte är behöriga, att validera sina kunskaper. En lågstadielärare som har undervisat i svenska i 15 år framgångsrikt, men som inte är formellt behörig, borde kunna ges legitimation utan att sätta sig på universitetet. 


 

ANNONS
Av Lena Palmén - 24 mars 2012 20:40

Från GP:s debatt från kommunerna mellan  Göteborg och Jönköping


Det tycks råda regionalpolitisk enighet om behovet av av en ny järnväg Göteborg-Borås-Jönköping. Men regeringens låga ambitionsnivå är ett bekymmer, skriver bland andra Johan Nyhus (S).

 

På riksnivå gav Socialdemokraterna klartecken för järnväg Göteborg-Borås redan 2010. Därför gör Trafikverkets kapacitetsutredning oss bekymrade. Regeringens låga ambitionsnivå riskerar att skjuta upp viktiga infrastrukturinvesteringar i 30 år eller mer.


I Göteborg slår resandet med kollektivtrafik rekord. Sträckan Göteborg-Borås är högt belastad. Kapaciteten på Nils Ericssonterminalen har nått bristningsgränsen.


70 procent av allt gods till och från landet går genom Göteborgs hamn. Vi behöver Götalandsbanan för att avlasta Västra Stambanan, men också för att ersätta lastbil med tåg. Det är även en arbetsmarknadsfråga. Företagen har svårt att rekrytera nyckelkompetens. Med ett modernt regionaltåg skapas naturliga möjligheter till pendling från Göteborg till Jönköping.


I Europa och i världen satsas på utbyggnad av järnväg. Ett höghastighetståg mellan Oslo-Göteborg-Malmö med åtta miljoner invånare är av stor betydelse för Sverige och behövs för att frigöra kapacitet på stambanorna. Men regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta kommer allt längre bort för var månad som går. Vi saknar konkreta förslag och styrmedel för ett hållbart transportsystem.


Investeringar i infrastrukturen är nödvändiga, såväl för konkurrenskraft och nya jobb som för klimatet. Nu handlar det om politisk vilja och mod. Riksdag och regering måste våga investera i hållbar tillväxt och erkänna betydelsen av västsvensk industri för välfärden i hela landet. Men vi känner stark oro för att regeringspolitiken inte ska spegla den samsyn som råder i Västsverige.


Johan Nyhus (S)

trafikkommunalråd, Göteborgs stad

Mattias Josefsson (S)

vice ordförande kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun

Lena Palmén (S)

kommunalråd, Borås kommun

Leif Blomqvist (S)

regionråd, Västra Götaland

Elin Lagerqvist (S)

kommunalråd, Jönköpings kommun

Ulf Olsson (S)

ordförande kommunstyrelsen, Borås kommun

Mats Werner (S)

vice ordförande kommunstyrelsen, Härryda kommun

Pelle Pellby (S)

vice ordförande komunstyrelsen, Marks kommun

Claes Redberg (S)

1:e vice ordförande, Tranemo kommun

Stefan Carlsson (S)

vice ordförande kommunstyrelsen, Svenljunga kommun

Peter Rosholm (S)

vice ordförande kommunstyrelsen, Bollebygd kommun

ANNONS
Av Lena Palmén - 8 mars 2012 12:30

Från veckans Boråskuriren där jag fick äran att skriva på internationella kvinnodagen.


8 mars en dag för alla världens kvinnor. Får man erbjudandet att skriva i Boråskuriren en sån dag tackar man ja. Så nu sitter jag här en tidig söndagmorgon i en sporthall i Falköping och funderar på vad jag ska skriva om.


Vissa saker man hör fastnar för evigt i minnet.


Min lärare på högskolan i textilhistoria berättade om en av sina många resor hon gjort.


Hon beskrev vad hon såg när en nomadfamilj flyttade.


-Först gick kvinnan och bar på tältet, köksutrustningen, maten och barnen och sist gick mannen och bar på ansvaret.


Sant eller inte men det hon ville berätta var att kvinnor tar ett stort ansvar för att livet ska gå ihop.Hon gör det ofta utan att få den uppskattningen hon är värd inte heller får hon en rättvis lön för det arbete hon utför.


Kvinnorörelserna har gjort ett grovjobb under många år med att få upp frågorna om lika vilkor för kvinnor och män på bordet. Trots att vi är inne 2000-talet så är vi inte i mål.


I veckan som gick fick jag frågan av en vän- är du feminist?


Jag tvekade lite med svaret men sedan så svarade jag ja. Det politiskt korrekta är ju att svara ja. Men frågan fick mig att tänka lite djupare.


Vad är det som gör att människor känner samhörighet och hittar saker att jobba tillsammans för. Kan ju vara kön, men hur mycker har den kvinnliga industriarbetaren gemensamt med Annika Falkengren vd för SEB eller Antonia X:son Johnsson? Eftersom jag själv kommer från fabriksgolvet inser jag att min samhörigheten är större med en manlig arbetare från Volvo eller med Socialdemokraternas och min partiledare Stefan Löfven.


Kan man inte vara feminst ändå? När man läser på om feminismen inser man att det inte är ett lätt val att placera sig rätt i de olika inriktningarna. Det finns särartsfeminsiter och likhetsfeminister med ett antal undergrupper såsom anarka, liberrala, radikala, socialistiska och queerfeminister. Sedan följer de filosofiska inriktningarna analytiska, kontinetala, pragmatiska och postkolonila feminismen.


Jag är socialdemokrat med de värderingar vi har frihet, jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde. Jag behöver inte sätta en etikett med feminist på mig för att jobba för jämlikhet. Jag har fritt spelrum i jämlikhetsfrågorna och dessutom ett krav på mig att jobba för jämställdhet mellan könen.


Så svaret på frågan om jag är feminist är väl besvarad. Jag är feminist genom att jag är en demokratisk socialist. Men för mig räcker det att säga att jag är socialdemokrat.


Men får jag frågan idag den 8 mars på den internationella kvinnodagen så blir nog svaret ändå att jag är en feminist, en socialistisk feminst.

Av Lena Palmén - 6 mars 2012 08:39

Från dagens BT debattsidan


Åsa Westlund, Europaparlamentariker (s), Lena Palmén, Kommunalråd i Borås (s), Mattias Josefsson, oppositionsråd i Ulricehamn (s), Pelle Pellby, kommunalråd i Mark (s)

I BT den 23 februari kräver sex företrädare för klädbranschen hårdare EU-lagstiftning mot gifter i kläder. Socialdemokraterna i Boråsregionen och i Europaparlamentet välkomnar initiativet.


Kläderna vi köper ska vara snygga, bekväma och funktionella. Vi vill inte att de ska innehålla ämnen som skadar vår hälsa eller miljö. Det är ofta svårt att veta om kläderna vi köper är bra ur miljösynpunkt då informationen för det mesta är knapphändig och aspekterna - t ex materialval, transporter och infärgningstekniker - är svåra att ta hänsyn till. De flesta konsumenter tar för givet att kläderna som säljs i affärerna idag inte är dåliga för miljö och hälsa. Men tyvärr är det inte riktigt så.


Många kläder och textilier behandlas till exempel med antibakteriella ämnen av olika slag, ämnen som frigörs när kläderna tvättas och sedan sprids i vår natur. Det handlar om kemikalier som är farliga för vattenlevande organismer och som kan ha fortplantningsstörande effekter. Det finns därför skäl att ifrågasätta om nyttan av textilbehandlingen är värd de risker den innebär.


Att tuffare lagstiftning behövs är tydligt.Därför är det glädjande att klädindustrin vill verka för giftfria kläder. Textilindustrin är viktig för jobben och ekonomin men kan också spela en betydande roll för att leda utvecklingen mot en mer hållbar miljö i hela EU. Strängare krav även för länder utanför EU gagnar miljön och konkurrenskraften.


Socialdemokraterna i Europaparlamentet arbetar därför för tuffare lagstiftning. Vi vill ha tydligare märkning och högre hälso- och miljökrav vid användning av olika ämnen. Bland annat har vi drivit på för att få EU-kommissionen att agera för att reglera användningen av hormonstörande ämnen som till exempel triklosan, triklokarban och nonyfenoletoxylat i kläder.


Det är svårt att se att EU:s generella kemikalielagstiftning kommer att vara tillräcklig för att hantera dessa frågor på ett bra sätt. Därför vill vi att EU-kommissionen föreslår lagstiftning som är särskilt inriktad på att få bort diskutabla ämnen som visserligen används i förhållandevis små doser i varje enskild produkt, men som sammantaget kan innebära stora problem för hälsa och miljö.


Vi delar klädindustrins frustration över att den svenska regeringen inte är mer aktiv i de här frågorna. Förhoppningsvis kan vi tillsammans driva på för att regeringen ska bli mer ambitiös i sitt kemikaliearbete, inte minst när det gäller kemikalier i kläder och andra textilier.


Åsa Westlund, Europaparlamentariker (s)

Lena Palmén, Kommunalråd i Borås (s)

Mattias Josefsson, oppositionsråd i Ulricehamn (s)

Pelle Pellby, kommunalråd i Mark (s)


Av Lena Palmén - 3 mars 2012 14:00


Från dagens debattsida i BT av Pelle Pellby Mark, Mattias Josefsson Ulricehamn och jag

Vi har högre ambitioner för Sverige

Trots att en mängd företag och inte minst Svenskt Näringsliv vid upprepa tillfällen de senaste åren kritiserat den ökade mismatchen på arbetsmarknaden gör regeringen ingenting. Idag är 400 000 människor arbetslösa. Andelen sysselsatta har minskat sedan 2006.Det var med buller och bång som den moderatledda regeringen under 2007 monterade ned stora delar av den jobb- och utbildningslinje som kännetecknat den svenska arbetsmarknadsmodellen. I dag kan vi konstatera att omkring två tredjedelar av platserna inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har försvunnit. Sedan 2006 har antalet platser inom kommunal vuxenutbildning minskat med ungefär en femtedel.Nyligen kom Arbetsförmedlingen med siffror som visar att arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden ökat dramatiskt på senare år. Från 155 000 personer 2006 till 220 000 förra året.Likaså visar färska siffror från samma myndighet att två av tre arbetslösa inte får någon ersättning från a-kassan och att det är en fördubbling sedan 2006. Fredrik Reinfeldt försvarar försämringarna och verkar inte se allvaret i konsekvenserna vare sig för den enskilde eller för Sverige.Det är med djup oro vi konstaterar att regeringens enda konkreta lösning på denna allvarliga situation är att sänka restaurangmomsen. Det tyder på bristande insikt om den allvarliga situation Sverige står inför.

Enskilda partier inom regeringen viftar också med sänkta ingångslöner och försämringar i lagen om anställningsskydd. Men med stöd i SCB:s arbetsmarknadsundersökningar kan man se att det var färre än 2,5 procent av den totala ungdomsarbetslösheten (2008) som kunde förklaras av att unga hade blivit av med jobbet på grund av turordningsregler. Mot den bakgrunden är det bisarrt att göra slopandet av Las till en av de viktigaste frågorna.Vi menar att detta mänskliga slöseri inte bara är allvarligt för den enskilde utan det hotar den svenska konkurrenskraften. Socialdemokraterna föreslår istället omfattande investeringar i jobb och utbildning inom högskolan, vuxenutbildningen i traineejobb och utbildningsvikariat samt höjd a-kassa. Socialdemokraterna investerar också i kompetensutveckling för lärare och föreslår också en kompetensförsäkring som ger människor möjlighet att utvecklas. Allt finansierat till sista kronan.

Det är så vi kan stärka kompetensen hos den enskilde, stärka svensk konkurrenskraft så att landets kommuner får in skattekronor till välfärden i våra kommuner.

Pelle Pellby, kommunalråd Mark

Lena Palmén, kommunalråd Borås

Mattias Josefsson, oppositionsråd Ulricehamn

Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se