Senaste inläggen

Av Lena Palmén - 7 juni 2012 11:07

Pressmedeelande från Borås Stad


"Trafikverkets agerande inte acceptabelt" - Borås Stad kräver järnvägsutredning nu
Borås Stad - 2012-06-07 10:57

Trafikverkets agerande blockerar utvecklingen i Borås och det är inte acceptabelt. Vi begär att Trafikverket genast startar en järnvägsutredning för sträckan Bollebygd-Borås.


Det skriver idag Kommunstyrelsens presidium i Borås Stad till Trafikverkets regiondirektör.


Efter förstudien 2005 har Trafikverket inte gått vidare med en järnvägsutredning för klarhet i sträckningen genom Borås. Sex olika alternativ för sträckningen och för stationsläget, som alla är tänkbara och inte får låsas med annan markanvändning, kräver en järnvägsutredning innan ett alternativ kan väljas.


- Bristen på besked blockerar stora delar av utvecklingsmöjligheterna i regionens näst största stad på obestämd tid, konstaterar Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).


Borås Stad har under de senaste ett och ett halvt åren försökt komma fram i planeringen genom att erbjuda sig att finansiera arbetet. Diskussioner med Trafikverket har gett positiva besked om en järnvägsutredning. Sedan några månader har dock Trafikverket avbrutit diskussionen, trots kommunens erbjudande om finansiering.


- Statens agerande blockerar utvecklingen genom att många viktiga markområden inte kan användas på ett nytt och bättre sätt, noterar Ulf Olsson.


I brevet han tillsammans med sina både vice ordföranden Annette Carlson (M) och Tom Andersson (Mp) nu skriver till Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström beskrivs situationen som en orimlig planeringsförlamning för Boråsregionen.


- Blockeringen är varken rimlig eller acceptabel. Vi kräver att en järnvägsutredning startar genast, säger Annette Carlson.


De tre undertecknarna framhåller i brevet att detta är ett problem inte bara för Borås utan för hela regionen.


- Att försvåra utvecklingen i regionens näst största stad och kopplingen mellan dess två största städer påverkar hela Västsverige, påpekar Tom Andersson.


Borås Stad begär nu att Trafikverket omgående startar en järnvägsutredning Bollebygd-Borås. Utredningen ska sträcka sig från Kråktorp i Bollebygd till en punkt öster om Borås där de alternativa sträckningarna genom staden kan mötas.


Borås Stad begär skriftligt svar från Trafikverket, och att dess regionchef har ett möte med kommunledningen i Borås innan Trafikverket skickar detta svar


ANNONS
Av Lena Palmén - 4 juni 2012 10:57

Borås Stad tillhör den fjärdedel av Sveriges kommuner som arbetar planmässigt mot hemlöshet. Det framgår av öppna jämförelser som Socialstyrelsen har gjort.

- Det vräkningsförebyggande arbetet i Borås är framlyft av regeringens hemlöshetssamordnare som ett bra exempel på att arbete med frågan.


Borås Stad tillhör den fjärdedel av Sveriges kommuner som arbetar planmässigt mot hemlöshet. Det framgår av öppna jämförelser som Socialstyrelsen har gjort.


I undersökningen säger 25 procent av kommunerna att de har en skriftlig plan på ledningsnivå för arbetet mot hemlöshet. I Borås Stad finns en sådan plan, som dessutom nu revideras och är ute på remiss hos förvaltningarna.


Borås tillhör också de 39 procent av kommunerna som har en rutin för att förhindra vräkning bland barnfamiljer.


Borås Stad har också en väl uppbyggd samverkan med bostadsbolag och hyresvärdar ute i de olika verksamheterna. Rutiner på en övergripande nivå finns dock inte, varför Borås Stad inte kommer med bland de 37 procent av kommunerna som svarar ja på denna punkt.


Borås finns inte heller bland de 37 procent av kommunerna som har uppsökande verksamhet bland hemlösa. Borås bedriver uppsökande arbete, men det är främst vräkningsförebyggande och riktar sig till personer som är i riskzonen för att bli av med sin bostad.


Bara 15 procent av kommunerna har fasta rutiner för att samverka med frivilligorganisationer.


- Vi vill nu kartlägga de viktiga insatser som frivilligorganisationerna gör, och utveckla möjliga former till samarbete.


Men vi är inte nöjda förrän vi känner att vi gör det som faktiskt är möjligt. En faktor sm spelar in är att det råder brist på bostäder. Ett bekymmer vi delar med många städer. Det måste helt enkelt byggas mer. 

ANNONS
Av Lena Palmén - 1 juni 2012 14:31

Ännu en hektisk arbetsvecka börjar ta slut. Under en vecka får man ta del av många bekymmer men också många glädjeämnen.


Till det postiva denna vecka är att staden pyntas av nya skulpturer. En sann glädje när man på stan ser människor stanna upp ensamma eller i grupp och titta, diskuttera och analysera den nya konsten. Konst berör och ska beröra.

En bra satsning i Borås där kulturen kommer alla till del antingen man vill eller inte.


Andra saker som kommer att utveckla Borås och den region vi tillhör är att Sjöboleden, 27:an och R40  verkar komma igång under året. Utbyggnaden av Volvo provbana med alla dess turer om marken har fått en lösning. Det byggs bostäder i ett tempo som inte setts på många år och behovet är stort. I Simonsland renoveras det för fullt och är på väg att  bli det textila utvecklingcenter vi hade tänkt oss.


Mycket utveckling av de hårda bitarna i Borås samtidigt som det är besvärligt i en del av våra mjuka områden.

Men för att klara en bibehållen eller ökad välfärd måste dessa bitar gå hand i hand. Det krävs utveckling och tillväxt för att klara välfärden. Så trots de bekymmer vi har så ser jag en bra och positiv framtid för Borås och boråsarna.Av Lena Palmén - 31 maj 2012 22:56

Imorgon är det sista dagen för oss i Borås att lämna in motioner till Socialdemokraternas partikongress 2013. Så ni medlemmar som har tankar om vilken politik vi ska driva i nästa valrörelse och efter nästa val ni har fortfarande chansen att vara med och påverka.


Jag har tänkt att lämna två motioner. En handlar om att regeringen inte tillåter personer under 25 år att gå på arbetsmarknadsutbildningar längre än tre månader genom AF. Trots att det finns ett stort behov av att utbilda mot de lediga jobb som finns. Var fjärde rekrytering saknar sökande med rätt utbildning. Ungdomsarbetslösheten är väldigt hög. Många unga som inte gått en gymnasieutbildning riskerar att inte få fotfäste på arbetsmarknaden. Idag krävs det minst gymnasieutbildning för att platsa i arbetslivet. Unga diskrimineras av regeringen. Statsminister Reinfeldt säger att frågan kan vänta till valrörelsen. Det är 2.5 år dit. Det är inte att ta ansvar.


Den andra handlar om att det är dags att ta beslut om att bygga Götalandsbanan.  Den enskilt viktigaste frågan för att utveckla vår region. Men det är ett förslag som är minst lika viktigt för många städer efter sträckningen inte minst för Jönköping. Det är  dags att Sverige beslutar om att få en järnväg värd namnet. Bygg och få slut på kaoset som råder i järnvägstrafiken.


Som sagt ni medlemmar i Borås ta chansen att lämna motioner om ett bättre och rättvisare Sverige
Av Lena Palmén - 21 maj 2012 12:16

Från dagens BT- svar till Anna Svalander (Fp)  kan även ses som en kommentar till Katarina Larsson ledare i BT den 19 maj och Joakim Malmbergs (Fp) debattartikel idag.


Jag förstår att det är jobbigt att vara folkpartist när det politiskt styrda Skolverket anger friskolesystemet som en anledning till försämrade resultat i grundskolan.


Vi kommer ta ansvar för det som vi har makt att göra och jag hoppas att regeringen tar ansvar för sin del. Utifrån de rapporter som Skolverket presenterar."Lusten att lära och möjlighet att lyckas ska vara det bärande temat för Bildningsstaden Borås. De senaste undersökningar visar att elevernas lust att lära mer har ökat i Borås. Fler elever klarar sin utbildning. Men vi är inte nöjda innan alla elever får en rimlig chans att klara sina studier.


I BT den 14 maj så kritiserar Anna Svalander (Fp) mig för att jag säger att vi saknar styrmedel för att lyckas i grundskolan.


Jag utgår från vad Skolverket ger för råd, det vill säga att styra mer pengar till skolor utifrån sociala aspekter. Det gör Borås redan genom en modell som vi är politiskt överens om. Deras andra råd är att de bästa lärarna finns på skolor i mer utsatta områden. Här har vi mer att göra.


Däremot kan vi inte göra något åt den i princip fria etableringen av friskolor och vilka resurser fristående skolor ska få.


Svalander hävdar att vi inte tar ansvar och skyller ifrån oss. Med tanke på det arv ni överlämnat i våra grundskolor så borde en viss ödmjukhet vara på sin plats.


När det gäller kraftigt minskade statsbidrag och övervältringar till kommunen av statliga uppgifter så är det inte att skylla ifrån sig. Jag visar på regeringens ovilja att prioritera resurser till skolan.


Vad det gäller den nya organisationen i Borås så vill jag inte röra den efter ett drygt år. Jag har respekt för att Svalander tror att det skulle gynna eleverna. Min påverkan på organisationen är lika stor eller liten som Svalanders. Det är ju frågor som avhandlas i partiövergripande förhandlingar där (Fp) varit en part.


Svalander vill att staten ska ta över ansvaret för skolan – och omyndigförklarar därmed Borås Stad. Jag tror på Borås och det lokala ansvaret. Grundfrågan är resurser – mer pengar till skolan. Och återigen handlar det i nuläget om en politisk ovilja från den sittande regeringen.


Trots tuffa tider och försämrad ekonomi så har vi under våra knappa 1,5 år tagit beslut om att införa en övergripande plan för skolan - Bildningsstaden Borås. Socialdemokraterna, har tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Vägvalet i Borås, skjutit till ytterligare 40 miljoner kronor till grundskolan – pengar som följer med även de kommande åren. Dessutom har vi investerat ca 35 miljoner kronor extra på bland annat läromedel.


För att minska antalet tomma platser så har vi beslutat om att stänga två skolor. Vi inför en lärarpool nästa läsår. Syftet är att kunna behålla lärare i Borås. Dessutom arbetar vi aktivt med att utveckla metoder för förbättrad undervisningen och öka måluppfyllelsen.  


I Borås har den kommunala gymnasieskolan gjort ett välplanerad och långsiktig arbete med att profilera sig. Det har gett goda resultat. Elever väljer i hög grad den kommunala gymnasieskolan.


Ett likande arbete behövs i våra grundskolor. Det bästa sättet för oss att få mer resurser till skolan och höja kvaliteten är att behålla eleverna. Den kommunala skolan ska vara så bra att elever och föräldrar väljer den. "
Lena Palmén (S)

kommunalråd

Av Lena Palmén - 8 maj 2012 09:56

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning av mig och Pelle Pellby, kommunalråd Mark


Större barngrupper, mer stressad personal och hårda sparpaket. Så ser vardagen ut för allt fler kommuner runt om i Sverige.


Socialdemokraterna i Ulricehamn presenterade nyligen en rapport om hur kommunen får det allt svårare ekonomiskt att genomföra välfärdsuppdragen för sina invånare. Detta på grund av att regeringen vältrar över allt större ansvar på kommunen utan att föra över motsvarande pengar.


Enligt rapporten handlar det om kostnader motsvarande åtminstone 30 miljoner kronor som tidigare staten stod för men som Ulricehamnarna nu tvingas ta ur den kommunala kassan. Det motsvarar 70 öres höjd kommunal skatt i Ulricehamn. Tyvärr känner vi att den här beskrivningen stämmer väl överens även med våra kommuner, Borås och Mark.


Rapporten visar också på ett allvarligt dilemma. Den progressiva beskattningen är väl förankrad hos det svenska folket. Att driva frågan om platt skatt på riksnivå är dödsdömt ur ett väljarperspektiv. Vi menar att regeringen är medveten om kommunernas och regionernas ekonomiska situation. Men genom att tvinga kommuner och regioner att ta allt större ekonomiskt ansvar – och vars enda skatteverktyg är just platt beskattning – gör att den ideologiska viljan genomförs, bakvägen.


Den borgerliga regeringen har valt att sänka skatten för utvalda grupper medan bland annat sjuka, arbetslösa och pensionärer fått behålla en högre skattenivå och samtidigt se sina ersättningar minska. Genom att höja den kommunala skatten tvingas dessa, redan hårt utsatt grupper, att betala vår gemensamma välfärd två gånger.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisade nyligen att allt fler kommuner får svårt att uppnå kraven för en god ekonomi. Samtidigt får kommunerna allt svårare att klara kvaliteten i välfärdsuppdragen. SKL:s moderate ordförande Anders Knape anser att statsbidragen till kommunerna behöver ökas. Det är bra. Men han förutspår att dessa pengar kommer först 2014, för att det är ett ”speciellt år”.


Det duger inte. Regeringen kan inte långsiktigt dränera kommuner på resurser och äventyra kvaliteten i förskola, skola och omsorg och lagom till valår fläska på med tillfälliga pengar.

Sveriges kommuner måste få stabila, långsiktiga och rimliga förutsättningar att kunna planera och genomföra det välfärdsuppdrag som kommuninvånarna har rätt att förvänta sig.

Vi välkomnar den namninsamling som har startats i Ulricehamn. Vi uppmanar alla som värnar den gemensamma välfärden att skriva på.Av Lena Palmén - 5 maj 2012 15:37

Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar en ny rapport från Skolverket. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygresultat ökat kraftigt. Valet av skola har blivit allt viktigare för hur en elev lyckas i skolan. Rapporten visar också att skolsegregationen har antagit nya former.

- Det är en allvarlig bild som kommer fram i rapporten. Nu behövs ett politiskt ansvarstagande för likvärdigheten, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.


Skolan ska vara likvärdig. Det slås fast i skollag och läroplaner. En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i. 

 

Detta går att läsa på Skolverkets hemsida. Samma verk uppmanar tlll att bryta detta. Den stora frågan är bara hur? Rådet vi får är att ge vissa skolor mer resuser. i Borås gör vi redan det. Grundproblemet kvarstår, skolsegregrationen fortsätter att öka.


Konmmerna har idag väldigt små eller inga möjligheter att göra något åt det. Det fria valet och friskolornas generösa ersättningar per elev och i princip fria etableringsrätt ställer till det.

I Borås har elever på ex. Kunskapsskolan mer per elev än Engelbrektsskolan och Sjömarkenskolan. Min bedömning är att deras elever har ungefär samma förutsättningar.  Det finns ett regelverk för hur ersättningsivåer som inte ligger på kommunal nivå.


Jag väntar på tydliga råd från regeringen hur vi ska komma till rätta med den olikvärdiga skolan.


Det är bråttom, Björklund.


Av Lena Palmén - 26 april 2012 12:42

Borås stad arbete med hur vi boråsare vill ha vår stad 2025 rullar på. Denna veckan har ett antal skolor med barn och ungdomar funnits i stadshuset för att presentera sitt Borås.


Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2013
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se