Senaste inläggen

Av Lena Palmén - 17 december 2012 11:39

Trafikverket och Borås Stad är äntligen överens att utreda sträckningen för Götalandsbanans del mellan Bollebygd och Viaredsområdet i Borås. Utredningen ska börja så snart som möjligt och vara klar senast 2015.

För Borås och Boråsregionens utveckling är Götalandsbanan en av den viktig frågorna att lösa. En utredningen innebär att den kommer ett steg närmare verklighet. Dessutom är det angeläget för Boråsregionens tillväxt att få klarhet i vilka områden som järnvägen kommer att beröra. Det gör det möjligt för oss att få fram nya områden för industrier och bostäder, strategiska områden som nedre Norrby och delar av Viared.

Som sagt var inte dag för tidigt.

ANNONS
Av Lena Palmén - 7 december 2012 10:14

Från dagens BT:s debattsida av Pelle Pellby Mark, Mattias Josefsson Ulricehamn och mig


Sverige är ett unikt land. Vi har chansen att bygga ett framgångsrikt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Men för att nå dit behöver Sverige bli mycket bättre på en central punkt:Jobbskapandet. Här har Sverige, trots vår starka ekonomi, lyckats sämre än jämförbara länder. Sverige har en arbetslöshet på drygt 7 procent. Det är lika högt eller högre än många jämförbara europeiska länder. Nästa år bedöms arbetslösheten bli ännu högre.


Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats under de senaste sex åren. Utanförskapet består. Sverige behöver en politik för full sysselsättning. Vårt mål är att Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå i hela befolkningen.Sverige har nu en regering - förmodligen den enda i världen - som sänker utbildningsambitionerna. Resultaten i skolan sjunker i Sverige. Antalet högskoleplatserminskar. En ny ettårig gymnasieskola planeras. Det är kravlöst och obegåvat.


Vår uppfattning är att regeringen går i otakt med de signaler vi får från unga och företag i Boråsregionen. På kort tid har vi fått flera tunga besked om forsknings- och utvecklingsjobb som lämnar Sverige. Samtidigt har vi en regering som lagt ned samarbetsprogram, skjutit upp eventuella samarbeten om jobben till valåret och avfärdat näringslivet som ett särintresse. Regeringen verkar inte förstå fördelarna med den svenska samverkansmodellen. Vid kontakter med företag i Boråsregionen vittnar flera om hur svårt det är att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är uppenbart att regeringens ensidiga fokus på att slösa bort miljarder av skattebetalarnas pengar på ineffektiva åtgärder inte biter.


Vi föreslår istället investeringar i mer och bättre utbildning – på alla nivåer, och genom hela yrkeslivet. Rekryteringsgapet måste stängas. Många av framtidens jobb finns där lösningarna på klimatkrisen utvecklas. Sverige ska vara med och leda utvecklingen för ett mer aktivt klimatarbete. Tyvärr tvingas vi konstatera att regeringens ambitioner inom järnvägen är så låg att företagen som underhåller järnvägsnätet varslar sin personal på grund av arbetsbrist. Det duger inte.


Vi avsätter betydligt mer pengar i investeringar och underhåll i järnväg än regeringen. En effektiv närings- och klimatpolitik kräver hållbara transporter. Tågen måste gå i tid. Sverige, svenska folket och Boråsregionen förtjänar bättre förutsättningar och villkor än vad regeringen presterar idag. Sverige behöver ny färdriktning.


Lena Palmén, kommunalråd Borås (S)Pelle Pellby, kommunalråd Mark (S)Mattias Josefsson, oppositionsråd Ulricehamn (S)

ANNONS
Av Lena Palmén - 5 december 2012 17:08

 Budgeten för 2013 är beslutad av Borås kommunfullmäktige. En framåtblickande budget som utifrån dagens realiteter innehåller många positiva inslag för Boråsarna. En budget som ser till att grundskolan kan fortsätta med arbetet där alla elever ges utvecklingsmöjligheter. En budget där såväl nybyggnation som det eftersatta underhållet av förskolor och skolor genomförs.


Inte sedan 1970-talet har så många förskoleavdelningar beslutats om. Lägg därtill utbyggnad av gång- och cykelvägar, lekplatser och konstgräsplaner så är det lätt att se att vi antar de utmaningar som ligger framför oss.

Ett nytt inslag i stadsmiljön är den parkeringsanläggning som kommer att byggas vid Resecentrum. Det innebär ytterligare ett steg för att öka attraktiviteten för cykling i Borås.


Bildning och utbildning skall genomsyra Borås - och det skall gälla alla. Därför kommer från hösten 2013, inom ramen för ett lokalt kunskapslyft, på gymnasienivå finnas utbildningsplatser som kombineras med halvtidsarbete för 18 – 24 åringar. Vi vill erbjuda de som inte påbörjat eller slutfört gymnasieutbildningen en alternativ väg.


Det ekonomiska läget för Borås är förhållandevis bra. Men det finns många hot och mörka moln vid horisonten. Antal varsel i Sverige är idag på en mycket hög nivå. Läget blir inte bättre av en borgerlig regering som står hjälplös inför den redan tidigare höga arbetslösheten. Det är fakta som självklart påverkar oss som kommun. Men jämför vi Borås med våra grannar så har vi ett bättre utgångsläge.

Om man ser på utvecklingen av de generella statsbidragen kan vi dessvärre konstatera att sedan 2010 har Borås i reella tal tappat över 10 %. Givetvis är det en kännbar summa.


Att på detta sätt föra över kostnader från stat till kommun är en mycket medveten politik från landets Alliansregering.

Var och en kan förstå att dessa försämringar även slår mot Borås. Det kan säkert alla som arbetar inom kommunen eller på annat sätt är berörda och beroende av våra skolor, förskolor, äldre- och funktionshinderverksamheten skriva under på.


I vårt arbete med budgeten har alla fyra samarbetspartier deltagit och det vi enats om som det bästa möjliga är nu beslutat. Det innebär att det i budgeten finns en tydlig markering att skolan behöver mer resurser, förskolor måste byggas. Men vi måste även vara offensiva inom andra områden. Därför har vi avsatt pengar till framtida markköp för industri- som bostadsområden, satsningen på Textil and fashion center går vidare, ett kongresshus planeras. Genom att göra bl a detta kommer Borås att utvecklas och vi får fler arbetstillfällen och mer människor som vill bo i staden.

Av Lena Palmén - 5 december 2012 16:33

Vill tipsa om bloggen om Borås 2025. Här kommer ständigt nya inlägg som ska leda till att visionen blir verklighet.

http://bit.ly/VwkYGS

Av Lena Palmén - 21 november 2012 13:04

 Från gårdagens debattasida i BT av Petter Löberg (S) 1:e vice ordf. sdn Öster, Mathias Duell (S) 1:e vice ordf Lokalförsörjningsnämnden och migAlla barn i Borås som behöver plats på förskola ska få det inom utsatt tid.
Men för att kommunen ska klara servicen till medborgarna krävs det framförhållning. Att det idag är trångt på våra förskolor är givetvis bekymmersamt. Därför arbetar vi nu med att rätta till de problem som härrör från den tid vi var i opposition.Det borde exempelvis ha varit självklart att vid planering av bebyggelse på Kärraområdet även behovet av förskoleplatser tillgodosetts och ingått i planeringen. Tyvärr saknades det i de borgerligas förslag.

Att en förstudie av Myråsskolan och förskola gjorts är bra. Vår bedömning är att de flera hundra ytterligare fordonsrörelser som en ny förskola på skolgården skulle resultera i innebär att vi bygger in oss för lång tid i ett trafikkaos i området. Vi kan också notera att det var ett stort motstånd från bl a föräldrar, något vi anser skall respekteras i den vidare handläggningen. Då vi från majoriteten var osäkra på om Myråsobjektet var möjligt att genomförbart skrev vi in i investeringsbudgeten för 2012 att Milstensgården ska tidigareläggas. Ett alternativ i direkt närhet till Brämhult.

Anna Christensen (M) ordförande i Stadsdel Öster handskas vårdslöst med fakta när hon i BT 121113 skriver att det är de Rödgrönas fel att ombyggnaden av Myråsskolan dröjer.

Låt oss därför se hur det faktiskt förhåller sig.


Anna skriver att Stadsdelsnämnd Öster nu avvaktar utredningen och att det är de Rödgröna i KS som genom en återremiss orsakat ”förseningen” av Myråsskolans renovering. Detta är ett häpnadsväckande påstående. Vi har stoppat nybyggnaden av förskolan. Förstudien av Myråsskolan skall dock genomföras som det står i budgeten.

I somras började vi dock misstänka att processen lagts på is och ställde därför en direkt fråga vid presidieöverläggningar mellan Stadsdel Öster och Lokalförsörjningen om hur förstudien fortgår. Beskedet var tydligt: ”Projektet är nedlagt”. Detta gjorde att vi på nästa stadsdelsnämndsmöte lämnade in ett initiativärende om att skyndsamt sätta igång processen. Myråsskolans elever och personal behöver bra lokaler och det skall inte politisk prestige fördröja. Efter vårt initiativ började det hända saker.


Det verkligt centrala för situationen och avgörande för nuläget är alla år de borgerliga ”avvaktat” och därmed orsakat att förhållandet ser ut som det gör. Redan 2005, när Borås hade borgerlig majoritet finns beslut i budget om en förstudie avseende Myråsskolan. Denna budgettext finns med fram till år 2010, då det blev en rödgrön majoritet i Borås. Ett beslut som kommunfullmäktige tagit år efter år men som trots det ”avvaktades”. Skillnaden mellan den nuvarande rödgröna majoriteten och den då varande alliansen är att vi anser att kommunfullmäktiges beslut skall genomföras.

Vi är mycket medvetna om att antalet barn i barngrupperna ökat och arbetar för att hämta igen den från de borgerliga åren eftersatta utbyggnaden av förskolor. För att komma tillrätta med problemet krävs att vi bygger och de investeringarna kommunfullmäktige kommer att besluta om i november är den största satsningen sedan 1970-talet. Det visar att vi menar allvar.Av Lena Palmén - 25 oktober 2012 16:55

En vecka ganska lik dom andra på så sätt att det är full fart dagarna igenom. Ändå lite olik dom andra.


Kommunstyrelsen har tagit beslut om en budget att lägga fram till kommunfullmäktige för beslut. En budget vi är stolta över. Trots ganska tuffa tider i Sverige, varslen ökar med oroväckande hög fart och många kommuner har det riktigt tufft trots skattehöjningar. Framtiden känns högts osäker.


Trots det kan vi göra satsningar på skolan, förskolan, familjecentraler, kvinnojouren mm och det är en budget med en tydlig miljöinriktning.


En budget som just nu nagelfars av pressen. Det blir ganska många samtal med BT:s reportrar. Bra att få förklara hur vi tänkt i dom olika delarna. Framför allt känns det bra att så många varit involverade i arbetet med att göra de prioriteringar som alltid måste göras i budgetarbetet. Tack till alla i den rödgröna fullmäktigegruppen för ert engagemang i våra kvälls och helgmanglingar.


Har även varit en vecka  med lite annorlunda saker, jag fick förmånen att bli inbjuden till SSU:s tjejnätverk och prata om mina erfarenheter som kvinna i politiken. Förresten så lyssnade jag nog mer än jag pratade. Det var en givande kväll.


Har även hunnit gå igenom en hel del ansökningar med ett partnerskap om tillväxtmedel som ska delas ut i Sjuhärad, ett arbete som inte är färdigt ännu.


Imorgon ska jag bl.a träffa tv 4 för att prata om familjecentraler i Borås.


Men ikväll ska Ulf Olsson ställa till med fest så det är dags att sätta på lite läppstift snart:))Av Lena Palmén - 12 oktober 2012 13:56 Idag har jag och Lennart Andreasson ordförande i Stadsdel Väster presenterat en del av investeringsbudget för 2013, där vi har en historisk hög nivå på skola och förskola dryga 160 milj.


Borås växer, vi bygger mer bostäder nu än vad som byggts på länge.

En stad som växer måste se till att den service som behövs för att leva ett bra liv fungerar. Skolor och förskolor är en viktig pusselbit för att Borås ska fortsätta att växa. Om vi lyckas så kommer företag att fortsätta etablera sig i Borås.


Ett beslut om nybyggnation av en stor Kristinebergskola kommer att läggas fram till kommunfullmäktige för beslut i november.


Vi bygger för framtiden, vi bygger en skola som ska fungera länge kanske 100 år.

Vi ska bygga för barnen som går på skolan idag och för deras barn och barnbarn.

Därför har det varit viktigt för oss inför vårt beslut att tvinga oss att tänka framtid. Vi kan inte bara lyssna på de barn som finns på skolan idag utan än viktigare hur det ska se ut framåt. Vi ska bygga en ny modern skola efter dagen sätt att undervisa och det ska vara en skola som kan ställas om efter morgondagens behov.


Under tiden vi hade vår presskonferens idag så fick BT ett pressmeddelande från alliansen i Borås där de meddelar att  kommer att lämna ett alternativt förslag. Trots att vårt förslag stämmer överens med Lokalförsörjningens förslag där alliansen har ordförandeskapet. Det har inte heller kommit några andra förslag från de borgerliga i Stadsdel Väster. Så här i slutklämmen innan beslut så visar de någon vilja i frågan. Jag tycker det är väldigt tråkigt. Det är en skola som borde byggts om tidigare innan vi rödgröna tog över efter förra valet.


Hela hanteringen, det som sker nu och under förra mandatperiod visat på en ovilja- oförmåga av allainasen att ta beslut som är bra för Borås vad det gäller våra skolor.

Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2013
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se